Garancia, szavatosság

1. Elállás joga, módja, következményei

1.1.  Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.2.    A Ügyfél elállási jogát a termék eredeti csomagolásában, valamennyi tartozékával együtt a Szolgáltató részére történő visszaküldésével gyakorolhatja. Amennyiben a termékben a Vevő kárt okoz, tartozékait elhasználja vagy nem megfelelő csomagolásban juttatja vissza Szolgáltató részére, Szolgáltató a visszautalandó vételárat a termékben keletkezett értékcsökkenés mértékével csökkentheti. Elállás esetén Szolgáltató a termék Szolgátatóhoz történő visszaérkezésétől számított 15 napon belül visszautalja az árat. Helyszíni átvétel esetén elállásra nincs lehetőség.

Ügyfél az elállási jogát abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja postán, e-mail-ben vagy telefonon az Euro-Alarmhoz. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes visszavételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén az Euro-Alarm Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, valamint az elállás miatt felmerült költségei megtérítésére (banki költségek, sérült csomagolás, stb). Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli, amennyiben teljesíti az elállási feltételeket, akkor haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül az Ügyfél által teljesített ellenszolgáltatást, ide nem értve a fuvarozási költséget (kivéve érték feletti vásárlás esetén a díjmentes szállítást) A visszatérítés során banki utalás vagy pénztári kifizetési módot alkalmazzuk. Pénztási kifizetés esetén visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. Banki utalás esetén értéktől függetlenül egyszeri 1000.- forint kezelési költséget számítunk fel.

Amennyiben az Ügyfél eláll a szerződéstől

Kérjük, a terméket minden esetben átvevő pontunkba szíveskedjen visszajuttatni: Euro-Alarm Kft. 1044 Budapest Bezerédj utca 24 címre.

Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 15 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

1.3. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak (Brodit AB) elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, Terméket használatba vették (öntapadó rész védő fóliáját eltávolították, mechanikai behatás érte. Hiányos vagy sérült csomagolás.
  • hang-, ill. képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

1.4. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

2. Garancia, szavatosság

2.1. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók. Brodit termékekre vásárlástól számított 1 év garanciát biztosítunk. Garancia nem terjed ki szakszerűtlen használatra, beszerelésre, törésre, nem megfelelő eszköz rögzítésére.

2.2. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, vagy soron kívül megjavítani, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használat mellet következett be.

2.3. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

3. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Euro-Alarm Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:  

  •  Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.euroalarm.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást. 
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
  • Bármely levél (függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett), de főleg bármilyen adat elvesztése.   
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése. 
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.  

 

 Az Euro-Alarm Kft nem felelős semmilyen alapon, semmilyen olyan kárért (függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt), ami a www.euroalarm.hu weboldal való csatlakozás miatt következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 

Egyedül a vásárló felelős a www.euroalarm.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.euroalarm.hu webáruházban való vásárlásért. A www.euroalarm.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.    

www.euroalarm.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.euroalarm.hu webáruházában történt megjelenés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható awww.euroalarm.hu webáruházban.  

Azonban az Euro-Alarm Kft nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.  
  
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Euro-Alarm Kft szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Az Euro-Alarm Kft szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. 

Kövessen minket a Facebook-on is!

    Csatlakozzon hozzánk           a Facebook-on, hogy             elsőként értesülhessen         legfrissebb hírenkről,             akcióinkról!

Vásárlási információk

EuroAlarm: Brodit kis- és nagykereskedelem,
webshop, klíma- és riasztószerelés
info@euroalarm.hu | tel: +36 1 4 350 430 | mobil: +36 30 9 310 999