ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.euroalarm.hu címen található webáruház szolgáltatás igénybe vételéhez.

 

Az adatkezelés célja

 

Az Euro-Alarm Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

 

Fogalom-meghatározások

 

Személyes adat

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintettre") vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén.

 

Személyes adatok feldolgozása

A személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Személyesadat-nyilvántartó rendszer

A személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját; ha a célokat és módokat egy adott nemzeti vagy közösségi jogszabály határozza meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésére vonatkozó külön szempontokat ez a nemzeti vagy közösségi jogszabály jelöli ki.

 

Feldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében.

 

Harmadik személy

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, a feldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt felhatalmazást kaptak az adatok feldolgozására.

 

Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek a részére az adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem; mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek egyedi megkeresés alapján kapnak adatokat, nem tekinthetők címzettnek.

 

Az érintett hozzájárulása

Az érintett kívánságának önkéntes, kifejezett és tájékozott kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Az adatok kezelésével kapcsolatos alapelvek

Az adatok feldolgozása jogszerűen és tisztességesen kerül végrehajtásra.

Az adatok gyűjtése, valamint további feldolgozása minden esetben célhoz kötött. Az adatkezelő kerüli a túlzott mértékű adatgyűjtést.

A gyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történik és az adatkezelő további feldolgozást nem végez e célokkal összeférhetetlen módon.

Az adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok pontosságáról és időszerűségéről. Az érintett számára folyamatosan biztosított, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az adatkezelő az érintett számára az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit biztosítja.

 

Az adatfeldolgozás jogszerűsége

A személyes adatok csak abban az esetben kerülnek feldolgozásra, ha az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta (pl. regisztráció) vagy az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. megrendelés).

 

Az adatkezelő

 

Adatkezelő neve

Euro-Alarm Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén Euro-Alarm Kft.

 

Adatkezelő székhelye: 1044 Budapest, Bezerédj utca 24.

 

Adatkezelő elérhetősége: (az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe) info@euroalarm.hu

 

Cégjegyzékszáma: 01-09-069672

 

Adószáma: 10404254-2-41

 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Telefonszáma: +36 1 435 04 30    + 36 30 9 310 999            +36 30 510 1242

 

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő-péntek 08-17 óra között

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

 

Engedély száma:

A tárhely-szolgáltató adatai (adatok fizikai fellelhetősége):

ATW Internet Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1., adattárolás helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15., cégjegyzékszám: 01-09-736956, adószám: 13471868-2-41

 

Az adatkezelés jogalapja

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő jogalap: az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés során kezelt személyes és egyéb adatok köre

 

www.euroalarm.hu oldalon található webshop használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció érdekében a leendő vásárlónak meg kell adnia az alábbi személyes adatokat:

név

lakcím

 

A fenti személyes adatokon kívül regisztrációkor a további, személyes adatoknak nem minősülő adatokat is meg kell adni:

email cím

telefonszám

szállítási név, cím

 

Továbbá lehetőség van – a felhasználó választása szerint – az alábbi adatok megadására:

számlázási név, cím

 

Az adatkezeléssel érintettek köre

 

Az érintettek köre: a www.euroalarm.hu oldalra önként regisztrált felhasználók.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció megtörténtétől a regisztráció törléséig. A felhasználónak lehetősége van a felületen bejelentkezés után saját regisztrációját módosítani vagy törölni illetve kérheti a regisztráció módosítását vagy törlését a info@euroalarm.hu ügyfélszolgálati email címen is.

 

Az adatfeldolgozás rendszere

 

A webshop szolgáltatás megfelelő szintű nyújtása érdekében a webshop üzemeltetője az alábbi adatfeldolgozókkal működik együtt:

Adatkezelő: Euro-Alarm Kft. (lsd. fentebb)

 

Adattároló: Loginet System Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1221 Budapest, Vihar utca 5 / D.,

cégjegyzékszám: 01-09-904847, adószám: 14461862-2-43

A Loginet Systems Kft. a webshop technikai hátterét biztosítja,továbbá gondoskodik az adatok tárolásáról.

 

Adattovábbítás

 

A kiszállítást kérő ügyfelek kiszolgálása érdekében – amennyiben a webshopon ezt az opciót választják – a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2. cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) részére továbbítjuk az alábbi adatokat:

 

név

szállítási név, cím

telefonszám

email cím

A sikeres kiszállítás után a GLS General Logistics Systems Hungary az adatokat nyilvántartásaiból törli.

 

Az adatgyűjtés célja

A megrendelt áru kiszállítása.

 

Adatkezelésért felelős személy

Neve: Dobray László

 

Elektronikus levelezési címe: dobray@euroalarm.hu

 

Telefonszáma: +36 30 9 310 999

 

Egyéb fontos tudnivalók

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Jogorvoslat, törlési vagy módosítási kérelem

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

A vonatkozó jogszabály (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) megtalálható a www.njt.hu honlapon.

 

Kövessen minket a Facebook-on is!

    Csatlakozzon hozzánk           a Facebook-on, hogy             elsőként értesülhessen         legfrissebb hírenkről,             akcióinkról!

Vásárlási információk

EuroAlarm: Brodit kis- és nagykereskedelem,
webshop, klíma- és riasztószerelés
info@euroalarm.hu | tel: +36 1 4 350 430 | mobil: +36 30 9 310 999